Strona główna Sprawdź terminy zajęć Poziomy zajęć

 

REGULAMIN KNOCKKNOCK®

 

1. Definicje

 

1.1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się następujące określenia, należy rozumieć je w sposób podany poniżej, o ile postanowienia Regulaminu nie nadają im innego znaczenia:

a)              Organizator – KnockKnock, prowadzony przez KnockKnock – Szymon Górny, NIP 7812024201,
ul. Cieszkowskiego 80, 60-462 Poznań.

b)  Uczestnik – osoba biorąca udział w Zajęciach;

c)               Klient – osoba zawierająca umowę z Organizatorem o świadczenie usług określonych w ofercie Organizatora na rzecz Uczestnika;

d)              Opiekun – rodzic lub inna osoba będąca prawnym opiekunem dziecka lub osobą zobowiązaną do czasowej opieki nad dzieckiem na podstawie odrębnej umowy z prawnymi opiekunami dziecka;

e)  Zajęcia – zajęcia z udziałem dzieci w wieku określonym w niniejszym Regulaminie, prowadzone przez Organizatora;

f)  Usługi – wszelkie inne usługi świadczone przez Organizatora, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie;

 

2.   Postanowienia ogólne

 

2.1.   Organizator oferuje Zajęcia dla dzieci zgodnie z aktualną ofertą zawartą w na stronie knockknock.edu.pl, w LUPPO SYSTEM, na profilach KnockKnock na portalach społecznościowych oraz w formie papierowych ofert w Warsztacie KnockKnock, ul. Rubież 19/1 w Poznaniu.

2.2.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany oferty. Zmiana oferty w części dotyczącej rodzaju świadczonych Usług oraz ich ceny nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

2.3.  Czas trwania Zajęć określony jest w Cenniku KnockKnock który jest dostępny u Organizatora.
2.4.  Zawarcie umowy na prowadzenie Zajęć dokonywane jest poprzez dokonanie opłaty zgodnie z obowiązującym Cennikiem KnockKnock.

 

3.   Uczestnictwo w Zajęciach

 

3.1.  Zajęcia kierowane są do dzieci w wieku od 3 do lat 14.

3.2.  Organizator zastrzega sobie prawo decyzji, czy dzieci osiągające określoną granicę wiekową mogą korzystać z Zajęć.

3.3.  Dziecku biorącemu udział w Zajęciach może towarzyszyć Opiekun tylko za zgodą prowadzącego Zajęcia.

3.4.  Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez Organizatora, a uzyskane w ten sposób materiały mogą być wykorzystane dla celów promocyjnych i marketingowych. Zgłoszenie na zajęcia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku Uczestnika.

3.5.  Zajęcia mogą być nagrywane lub fotografowane przez osoby trzecie wyłącznie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą Zajęcia.

3.6.  Dziecko biorące udział w Zajęciach pozostaje pod opieką Organizatora przez czas i na terenie organizowanych Zajęć. Dziecko musi zostać odebrane przez Opiekuna nie później niż do momentu zakończenia zajęć,

3.7.  Uczestnictwo w zajęciach możliwe jest wyłącznie po dokonaniu opłaty za Zajęcia. W przypadku braku dokonanej opłaty Organizator może odmówić udziału Uczestnika w Zajęciach.

3.8.  W przypadku braku obecności Uczestnika na Zajęciach, Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia, chyba, że Organizator w drodze rozpatrywanego każdorazowo osobno wyjatku postanowi inaczej.

3.9.  W razie braku realizacji Zajęć z przyczyn leżących po stronie Organizatora, Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z równorzędnej Usługi zamiennej w terminie uzgodnionym z Organizatorem lub innych Zajęć uzgodnionych z Organizatorem. W razie nieskorzystania z zaproponowanych Zajęć zamiennych Klientowi przysługuje zwrot pieniędzy za niewykorzystane Zajęcia.

3.10.      Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad obowiązujących w trakcie prowadzonych Zajęć przekazywanych przez prowadzącego Zajęcia.

3.11.      Z Zajęć nie mogą korzystać Uczestnicy cierpiący na choroby zakaźne. Organizator ma prawo odmówić udziału takiego Uczestnika w Zajęciach.

3.12.      Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę na osobie Uczestnika w czasie trwania Zajęć natomiast nie ponosi odpowiedzialności za szkodę na mieniu Uczestnika, jak również nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Uczestnika.

3.13.      W przypadku dzieci niepełnosprawnych rodzice zobowiązani są do wcześniejszego przekazania wszelkich szczegółowych informacji na temat rodzaju i stopnia niepełnosprawności. W przypadku braku takiej informacji Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia ze względu na bezpieczeństwo dziecka.

3.14.      Klient może wypisać Uczestnika z grupy w formie pisemnej – wiadomość email.

3.15.      Klient może wypisać Uczestnika z grupy, dopiero w momencie, gdy ma uregulowane wszystkie zaległe opłaty. Organizator ma prawo naliczać opłaty za zajęcia do momentu, gdy Klient nie wypisze Uczestnika z zajęć, a co za tym idzie, nie ureguluje zaległych opłat.

 

4.   Uczestnictwo w urodzinach.

 

4.1.  Warunkiem organizacji imprezy urodzinowej jest dokonanie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej w wysokości 100,00 pln w terminie 3 dni (roboczych) od dokonania wstępnej rezerwacji. Ostateczna cena imprezy urodzinowej będzie określona po podliczeniu liczby uczestników oraz opcji dodatkowo płatnych.

4.2.  Warunkiem uczestniczenia w imprezie jako gość jest posiadanie zaproszenia od osoby dokonującej opłaty za imprezę urodzinową.

4.3.  Rezygnacja z organizacji imprezy urodzinowej musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora. W takim przypadku zasady zwrotu opłaty rezerwacyjnej są następujące:

4.3.1.     W przypadku rezygnacji z imprezy nie później niż 2 tygodnie przed ich rozpoczęciem może nastąpić zwrot 100% opłaty rezerwacyjnej,

4.3.2.     W przypadku rezygnacji z imprezy na mniej niż 2 tygodnie przed jej rozpoczęciem opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

4.3.3.     W przypadku zmiany terminu imprezy w czasie mniejszym niż 2 tygodnie przed planowaną imprezą Organizator nalicza dodatkową opłatę w wysokości 50 zł. Wartość opłaty rezerwacyjnej przechodzi na nowy termin.

 

5.   Uczestnictwo w kampach/półkoloniach.

 

5.1.  Warunkiem rezerwacji terminu półkoloni jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty w pełnej kwocie w terminie 14 dni (roboczych) od terminu rozpoczęcia półkolonii, lub też jeśli termin rezerwacji jest krótszyt niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji.

5.2.  Ostateczna cena półkoloni określona jest w Formularzu Zgłoszeniowym. Wpłata całości opłaty za półkolonie następuje na 14 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem terminu półkolonii.

5.3.  Rezygnacja z półkolonii musi zostać dokonana pisemnie (poprzez email) lub osobiście w lokalu Organizatora.

5.4.  W przypadku nieobecności dziecka zapisanego na półkolonie Organizator zobowiązuje się do zwrotu 75,00 pln za każdy niewykorzystany dzień.

5.5.  W przypadku przedstawienia przez Rodzica zaświadczenia lekarskiego stwierdzające niemożliwość uczestnictwa zapisanego. Dziecka z powodu choroby Organizator potrąci 150 PLN wpłaconej kwoty, a reszta zostanie zwrócona. Opisany zwrot dotyczy nieobecności Dziecka przez cały okres półkolonii. W przypadku nieobecności częściowej stosuje się punkt 5.4.


7. Reklamacje

7.1. Użytkownik ma prawo składać Organizatorowi reklamacje w kwestiach dotyczących Usług oraz Serwisu, a także związanych ze świadczeniem przez Instruktorów usług w zakresie prowadzenia Warsztatów - przy czym:  a) uprawnionym do złożenia reklamacji w tym zakresie jest tylko taki Użytkownik, który założył Konto.

b) Osobą właściwą do rozpatrywania powyższych reklamacji jest Organizator 

7.2. Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@knockknock.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „Reklamacja”, w terminie 14 dni od daty zaistnienia zdarzenia uzasadniającego złożenie reklamacji. 

7.3. Aby reklamacja została uznana za prawidłowo złożoną Użytkownik musi zawrzeć w niej następujące informacje: 

a) Adres e-mail i/lub numer telefonu Użytkownika, 

b) Przedmiot reklamacji (w przypadku reklamacji związanych ze świadczeniem usług przez Instruktora: w szczególności podanie daty Kontaktu oraz wskazanie Instruktora, którego działań reklamacja dotyczy). 

c) Okoliczności uzasadniające reklamację. 

7.4. Usługodawca rozpatrzy reklamacje w terminie 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O decyzji podjętej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Użytkownika zostanie niezwłocznie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji. 

7.5. W procesie składania reklamacji oraz w przypadku stwierdzenia zasadności złożonej reklamacji zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, które Organizator stosować będzie odpowiednio.

 

 

8.   Postanowienia Końcowe

 

8.1.  Niniejszy Regulamin stanowi wraz z Cennikiem integralną część umowy zawartej pomiędzy Klientem a Organizatorem. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej. Przed podpisaniem umowy z Organizatorem Klient zobowiązany jest zapoznać się

z niniejszym Regulaminem.

8.2.  Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Uczestników i Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie internetowej.

8.3.  Organizator zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin poszczególnych Zajęć. Zmiana powyższa nie stanowi zmiany Regulaminu.

8.4.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Zajęć w ramach umów już zawartych. Zmiana Cennika nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.

8.5.  W przypadku wszelkich pytań, bądź wątpliwości związanych z zapisami niniejszego Regulaminu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 531509012, adresem e-mail: biuro@knockknock.edu.pl, bądź w Warsztacie KnockKnock, ul. Rubież 19/1, Poznań.

 

Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2023